Bağımsızlık Sonrası Kosova’da Türkçe Eğitimde Gelişmeler

ks10.887 km² alanı, yaklaşık 1 milyon 733 bin 872 nüfusa sahip olan Kosova Cumhuriyeti (Kosova İstatistik Enstitüsü Verileri, 2011) 17.02.2008 yılında bağımsızlığını ilan ederek, bağımsız, demokratik ve barışsever bir ülke sıfatıyla, dünyanın en genç ülkesi olmuştur (Akt: Brina, 2011: 1). Tarihsel sürece baktığımızda Kosova’da Türkçe eğitimde bazı dönemlerde sorunlar görünmüş olsa da bazen duraklamalar yaşanmış olsa da bu günlere kadar ayakta kalmayı başarmış giderek bir ağaç misali çınarlaşmış toprağa kök salmıştır. Topsakal ve Koro (2007: 20), Kosova’da Türkçe eğitimi dört dönemeayırmışlardır. Bu dönemler:

1) Osmanlı Dönemi (1455-1912),

2) Yugoslavya Krallığı Dönemi (1912 – 1945 veya 1951),

3) Sosyalist Yugoslavya Dönemi (1951 – 1999),

4) BM Geçici Yönetim Organları’nın ve Yerel Yönetim Organlarının Yönetimi Dönemi (1999-2008) dir.

Osmanlı Dönemi (1455-1912)

Osmanlıların Balkanlara yerleşmesiyle başlayan Türkçe eğitim, Türkiye topraklarında uygulandığı gibi Kosova’da da mektep, medrese ve rüştiye denilen ortaokullarda gerçekleştirilmiştir. Balkan savaşının patlak verdiği 1912 yılına kadar Kosova’da medreseler, iptidai, rüştiye, idadi, darulmuallim gibi eğitim kurumları açılmıştır ve bu tarihe kadar eğitim vermişlerdir (KTÖD, 2005: 3; Vırmiça 2007: 5, Akt: Brina, 2011: 8).

Yugoslavya Krallığı Dönemi ( 1912 – 1945 veya 1951 )

Kosova, I. Balkan Savaşı’ndan sonra, Sırbistan Krallığı içinde kalmıştır. Sırpların yaptığı ilk iş Türklerden hak ve özgürlüklerini almak ve Türk varlığına son vermektir. Bunun sonucunda Kosova Türklerinin ekonomik durumları ağırlaşmış, kültür-eğitim olanakları sıfıra inmiş, eğitim-öğretim kurumlarından birden bire yoksun kalmışlardır (Engüllü, 1997: 299, Akt: Brina, 2011: 11).

Sosyalist Yugoslavya Dönemi (1951 – 1999)

1945 yılında Yugoslavya devletinin kurulmasıyla, bütün ulus ve azınlıklar kendi ana dillerinde öğrenim görme hakkına kavuşmuştur. Kosova’da yaşayan Türkler ise bu hakka altı yıl gecikmeden sonra 1951 yılında kavuşmuştur. 1951 yılına kadar Türk öğrencilerinin çoğu Arnavutça geri kalanlar ise Sırp dilinde eğitim görmüşlerdir (KTÖD, 2005: 4; Lika 2002: 3, Akt: Brina, 2011: 12).

BM Geçici Yönetim Organları’nın ve Yerel Yönetim Organlarının Yönetimi Dönemi (1999-2008)

Kosova Savaşı’ndan sonra (1999), BM Geçici Yönetim Organları desteğiyle ve Yerel Yönetim Organlarının işbirliğiyle eğitim yapısında yeni düzenlemeler olmuştur. 2002 yılında Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yeni bir eğitim sistemi kurmuştur. Bu sistem mevcut eğitim yapısının iyileştirilmesi, değiştirilmesi ve program değişikliği yapılarak AB standartlarına getirilmesidir. Bu yeni yapıyla eğitim sisteminin organizasyonu da değişmiştir (Brina, 2011: 17). Bunlar:

1. Okul öncesi eğitim : 9 aydan 6 yıla kadar,

2. Zorunlu eğitim : İlkokul eğitimi 5 öğretim yılı ve alt orta eğitim 4 öğretim yılı olmak üzere 9 yıldır.

3. Üst orta eğitim : En az 3 ya da 4 öğretim yılı olarak organize edilmiştir.

4. Yükseköğretim : 2, 3, 4, 5, 6 öğretim yılı lisans öğretimi, 2-3 yıl mastır öğretimi ve 3-4 yıl bilim ve sanatta doktora eğitimi kapsamaktadır (Topsakal ve Koro, 2007: 53, Akt: Brina, 2011: 17).

 Kosova Cumhuriyetinin bağımsızlığı (17 Şubat 2008) ile yeni bir dönem başlamıştır ve bu dönemi “Kosova Cumhuriyeti Dönemi” şeklinde isimledirebiliriz. Bu yeni dönemde Kosova’da Türkçe eğitim 6 yerleşim yerinde devam etmektedir. Bunlar; Priştine, Prizren, Gilan, Mikroviça, Mamuşa ve Dobruçan. Kosova cumhuriyeti anayasasında eğitim hakkı verilmiştir. Kosova Cumhuriyeti anayasasında “Temel Hükümler” kısmı içinde “Diller” bölümünde şunlara yer verilmiştir.

Madde 5 [Diller]

1. Kosova Cumhuriyeti resmi dilleri Arnavutça ve Sırpçadır.

2. Türkçe, Boşnakça ve Romca belediyeler seviyesinde resmi statüye sahiptir veya yasaya uygun şekilde her hangi bir seviyede resmi kullanımda olacaklardır.

Anayasada Türkçe’nin resmiyeti olmamasından dolayı Türkçe’nin kullanılması dışında üniversitelerde Türkçe bölümlerin açılmasında sıkıntı çekilmektedir.

Bu anayasada “Temel Hak ve Özgürlükler” kısmı içinde, “Eğitim Hakkı”na da yer verilmiştir.

Madde 47 [Eğitim Hakkı]

1. Her birey ücretsiz temel eğitim hakkına sahiptir. Zorunlu eğitim yasayla düzenlenir ve kamusal fonlardan finanse edilir.

2. Kamu kuruluşları, herkesin yetenek ve özel gereksinimlerine göre eşit eğitim olanakları sağlayacaktır.

Kosova’nın denetimli bağımsızlığının ilanından sonra Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi basında verdiği demeçte azınlıkların hakklarının anayasada garanti altına alındığını ve korunacağını beyan etmiştir. Ahtisaari Planı ile güvence altına alınmış topluluk hakları sayesinde Türklerin yaşamakta oldukları belediyelerde sayı kısıtlaması olmadan Türk sınıfı açabileceklerdir (Kosovahaber, 2012).

Eğitim Bakanı Ramë Buja, öğretmen kadrosuyla ilgili verdiği bilgilerde öğretmenlerin kalifiye oranının yüksek olduğunu vurgulamıştır. Okul öncesi eğitimde 516 (kalifiye oranı 87.20%),  ilkokullar1-9 sınıflarda 17.451 öğretmen (kalifiye oranı 93.3%) ve liselerde 23.269 öğretmen (kalifiye oranı 93.3%) çalıştığını bildiren Kosova’da 2011 yılı itibariyle kamu ve özel üniversitelerde toplam 76.000 öğrencinin öğrenimini sürdürdüğünü söyledi.  Ayrıca okullardaki 3 devredeki eğitim çalışalarının uygulamansa 2013 yılı itibariyle Kosova’da tüm okullarda son verileceği 2 devrede öğrenim görüleceğini açıklamıştır (Kosovahaber, 2012).

Okul Öncesi Eğitim

Günümüzde Kosova’da çocukların iyi yetişmesi ve büyütülmesine hizmet eden çeşitli kamu ve özel olmak üzere eğitim kurumları bulunmaktadır. Fakat bu özel eğitim kurumlarının bir çoğunun lisansı bulunmamaktadır. Bu kurumlar müfettişler tarafından sıkı denetimlerden geçse de Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bu kurumları denetleme kararı almasına rağmen oluşturulan komisyon faaliyetlerine daha başlamamıştır.

İlköğretim

Kosova’daki Türkçe eğitimde çalışan eğitimciler kitap sorununu bir çok defa dile getirmelerine rağmen, kitap sorununda ilerlemeler yaşanmaktadır. Kosova Eğitim Bakanı Ramë Buja basına yaptığı açıklamada; Kosova’da 1-9 sınıflar için Türk dilinde ders kitaplarının basıldığını, eksik kalan kitaplar sayısının sadece 3 olduğunu belirtmiştir. Kosova Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ramë Buja, Türkçe’ye tercüme edilen kitaplar konusunda bugüne kadar bakanlığa hiç kimsenin yazılı itirazda bulunmadığını  söylemiştir (Kosovaport, 2011). 2010 yılında uygulamaya konan tüm İlkokullarda 1-9 sınıflara bedava ders kitapları dağıtılmaktadır.

9. sınıfı tamamlayan öğrenciler ise “Devlet Başarı Testine” tabii tutulmaktadır. 100 soruluk bu teste göre öğrenciler aldıkları puanlara göre liselere kayıt yapabilmektedir. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın raporuna göre, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin 2012 öğretim yılında genel test başarı puanı 55.04 %  oranında idi. 9.  sınıflardan yaklaşık 35 bin öğrenci lise sınavına 29 Haziran 2012’de girdi. Sınav 31 farklı belediyede, 92 merkezde yapıldı. Teste toplam 32.688 öğrenci tabi tutulurken, bunlardan 32,082 kişi Arnavutça dilinde, 337 kişi Boşnak dilinde ve 269 kişi Türkçe dilinde teste girdi (Kosovahaber a, 2011). Ayrıca, Pilot bölgelerde uygulamaya başlayan e-okul projesi sürmektedir.

Lise

Kosova Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan “Devlet Mezuniyet Merkez Komisyonu” 2005 yılından beri mezun durumundaki lise öğrencilerinin başarı durumunu görmek için genel bir değerlendirme yaparak  ”Lise Sonu Mezuniyet Sınavı” adı altında test yapmaktadır. Test, Haziran ve Ağustos aylarında 2 feda yapılmaktadır. 2012 yılında bitirme sınavı 4 dilde: Arnavutça, Boşnakça, Türkçe ve İngilizce testler ile yapılmıştır. 2005’ te başlayan sınavda mezun adaylar 100 sorudan ibaret yazılı sınava çıkmaktaydılar. Bitirme sınavını geçebilmek için soruların yüzde 50’sini olumlu cevaplamak yeterli oluyordu. 2012 yılında bu sınava yeni düzenlemeler getirildi. İki aşamadan oluşan ve iki ayrı günde yapılan bu testte başarılı olamayanlar yıl içinde bir defa daha giriş hakkı tanınmaktadır. 2012 Mezuniyet sınavında iki aşamadan toıplam 200 soru ile 180 dakikadan yapılmıştır. Birinci aşamada 120 soruluk bir genel derslerden (Türkçe, Matematik, Arnavutça, İngilizce) oluşan test, ikinci aşamada 80 soruluk mesleki dersler testi yapılmıştır. Bunların ortalaması ile 100 soruya doğru cevap veren öğrenci sınavı geçmiş sayılmaktadır. Tabii üniversiteye kayıtta en yüksek puanı alan kontenjana sorunsuz girmektedir.

2011-2012 öğretim yılı 32 bin öğrenci sınava girmiştir. Birinci sınavda (Haziran ) başarı gösterenlerin sayısı yüzde 52.9’unun başarılı olduğu belirtildi (Kosovaport a, 2012).

2011-2012 öğretim yılı 25 bin öğrenci sınava girmiştir. İkinci sınavda (Ağustos) başarı gösterenlerin sayısı yüzde 42.si başarılı olduğu belirtildi  (Kosovaport b, 2012).

2010-2011 öğretim yılı Devlet Mezuniyet Merkez Komisyonu sonuçlarına göre, Ağustos dönemi bitirme testi sonuçlarına göre; Ağustos döneminde 15.669 bitirme sınavına girdi. Bunlardan 13.007’sinin sonuçları açıklanırken 2.662  kişinin test sonuçlarında usulsüzlük tespit edildiğinden bitirme sınavı iptal edildi. Bu sınavdaki mezunlardan 61%’nin sınavda başarı gösterdiği bildirildi. 7.898 öğrenci sınavda başarı gösterirken 5.109’u şansını yeniden deneme durumunda olacak (Kosovahaber c, 2012).

2009-2010 öğretim yılı Kosova ortaokullarında öğrenimini tamamlayan öğrencilerin yüzde 66.7’si ikinci dönem bitirme sınavında başarılı olurken, yüzde 33.3’ü yeni bir dönemde tekrar şansını deneme fırsatında olacak. Türkçe öğrenim gören ve Ağustos  dönemi bitirme sınavına giren 77 öğrenciden 38’inin başarılı olduğu açıklandı. Eğitim Bakanlığı basına sunduğu bir bildiri ile Arnavutça öğrenim gören ve Ağustos dönemi bitirme sınavına giren 10.826 öğrenciden 7.253’ünün başarılı olduğunu açıkladı. Aynı bildiride, Türkçe öğrenim gören ve Ağustos dönemi bitirme sınavına giren 77 öğrenciden 38’inin, Boşnak dilinde ise sınava giren 123 öğrenciden 68’inin başarılı olduğu belirtildi (Kosovahaber ç, 2012).

Arnavut dilinde eğitim gören 32942 öğrencinin test başarısı %57.3
Türkçe dilinde eğitim gören 231 öğrencinin test başarısı %54.1
Boşnak dilinde eğitim gören 403 öğrencinin başarısı %52.4

(Kosovahaber d, 2012).

Tablolardan da görüldüğü gibi bu teste giren lise öğrencilerinin pek de başarı gösterdiği sayılmaz.

Türkçe öğretim söz konusu olunca 2012 yılında öğrenciler, 5 bölümden birini seçtiler. Bugüne kadar, “Gjon Buzuku”  Lisesi Fen bölümüne iki sınıfa olmak üzere toplam 42  öğrenci, Ekonomi Lisesi-Hukuk Asistanlığı Bölümüne 6 öğrenci, Teknik Lisesi-Mimarlık Bölümüne 4 öğrenci ve Tıp Lisesi Diş Teknisyenliği Bölümüne 22 öğrenci olmak üzere toplam 74 kişi liselere kaydını yaptırmıştır (Volkan, 2011).

Üniversite Eğitimi

Bugün Kosova’da; Priştine ve Prizren kamu üniversitesi mevcuttur. Bu üniversitelerde Türkçe bölümler bulunmaktadır.

Lise sonu mezuniyet sınavi ile lise dönemi boyunca elde edilen başarı ortalaması sonucunda göre bireyler üniversitenin bazı bölümlerine sınavsız kayıt yapabilektedir. Mezuniyet sınavında 2 hakkın verilmesinden dolayı Üniversiteler de boş kalan kontenjanlar nedeniyle ikinci defa kayıt ilanları açılmaktadır.

Üniversiteye sınavsız girişler orta okul veya lise mezuniyet (bitirme) sınavında alınan not ortalaması ile yapılmaktadır. Bundan önceki sistemden mezun olanlara sınav girişte sınav yapılmaktadır. İlk kayıt döneminde yeterli öğrenci sağlanamadığı için ikinci bir giriş olmaktadır. Bunun nedeni ise Kosova eğitim bilim ve teknoloji bakanlığı sistem değişikliği yaptığı için 2012’de yürürlüğe koyduğu

1970 yılında kurulan Priştine Üniversitesi, 2012-2013 öğrenim yılı için 9 bin 221 yeni öğrenci almıştır. Okulda şu anda 37 bin 800 lisans ve 3 bin 500 lisansüstü olmak üzere 41 bin 800 tam zamanlı öğrenci bulunuyor (Kosovahaber e, 2012).

Fakülte verilerine göre; 2007/08 öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 21 öğrenci eğitimlerini sürdürmüştür. 2008/09 öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 18 öğrenci eğitim görürken, 2009/10 öğretim yılında Matematik Enformatik Öğretmenliği Bölümü açılmış; burada 42 öğrenci eğitime başlamıştır. 2010/11 öğretim yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü açılmış olup 54 öğrenci eğitimlerine devam etmektedir. Priştine Üniversitesi akademik ilanlarına göre 2010/11 öğretim yılında Arnavutça eğitim veren değişik bölümlere 65 Türk öğrencisine kontenjan ayrılmıştır (Akt: Brina, 2011).

Prizren Kamu Üniversitesi 2011-2012 akademik yılında Eğitim Fakültesine bağlı Türkçe dilinde iki bölüm açılmıştır. Okul Öncesi Öğretmenlik bölümüne 20 öğrenci, Matematik-Enformatik bölümüne 20 öğrenci almıştır. Bu bölüme aşırı talebin olmasından dolayı 5 kişilik ek olarak kontenjan açılmıştır. Türkçe eğitim bölümlerine Türkiye’den gelen öğrencilerin artışı görülmektedir. 2012-2013 öğretim yılında Prizren Üniversitesindeki Türkçe bölümlere, T.C. vatandaşı olan 10 öğrenci kaydını yapmıştır. Kosova’nın, Türkçe eğitim veren kamu üniversitelerinin önemi günden güne artmaktadır. Prizren Kamu Üniversitesinde 2012-2013 öğretim yılı itibariyle yaklaşık 162 kişi öğrenimine devam etmektedir.

1988 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan ve günümüzde de devam eden Priştine Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans ve yüksek lisans eğitimine devam etmektedir ( Topsakal 2006: 151, Akt: Brina, 2011). Priştine Kamu Üniversitesi 2011-2012 akademik yılında Filoloji Fakültesine bağlı Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 35 sıralı öğrenci kabul ediyor, 20 öğrenci ise açık öğretim usulüne tabi tutulacak şekilde kontenjan açılmış olup ve Arnavutça bölümlerde Türk öğrencilerine 74 kontenjan ayrılmıştır (Kosovahaber e, 2012) 2011-2012 öğretim yılından itibaren üniversitelerde girişler sınavsız olmuştur. Girişler mezuniyet notu sıralamasına göre yapılmıştır.

Kamu Üniversitelerinde 2012-2013 öğretim yılında Arnavutça eğitim veren çeşitli branşlarda Türk öğrencilerine 85 kontenjan ayrmıştır. Türk öğrencileri bu kontenjanlardan pek fazla yarlanamaktadırlar. Nedenleri arasında Arnavutça dilini iyi bilmemeleri, burs imkanlarının olmayışı ve daha kaliteli eğitim almak istedikleri için Türkiye’yi tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu boş kalan kontenjanları Kosova’da yaşayan diğer topluluklar değerlendirmektedir.

Kamu Üniversitelerinde 2012-2013 öğretim yılında öğrenci karneleri (indeks) yerine dijital sistem üzerinde kurulu elektronik kartları kullanmaktadırlar. Bu amaçla sınav bildirileri, sınav sonuçları v.s. gibi işlemlerin internet yoluyla açıklamayı hedeflemişlerdir. Kamu üniversiteleri, 2012-2013 öğretin yılında otomasyon sistemine geçmiş durumdadır. Bu üniversitelerin dışında Kosovalı Türkler Kosova’da açılan yerli ve yabancı ilköğretim, lise dengi (kolej) ve üniversitelerde veya Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin özel izniyle açılan ek kontenjanlarından yararlanarak eğitimlerini sürdürmektedirler.

1992 yılında başlayan Büyük Öğrenci Projesi sayesinde yüzlerce öğrencimiz TCS sınavı ile Türkiye Cumhuriyetinde öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. 2012-2013 öğretim yılında T.C. Başbakanlığı Yurdışı  Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı  (YTB) tarafından Türkiye Burslarına ilişkin bildiride Türkiye Cumhuriyeti Sınavı – TCS adıyla bilinen kabul sınavında yeni düzenlemelere gidildiği belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen burslar 11 Ocak 2012 tarihinde “Türkiye Bursları” adında yeni bir burs programına dönüştürülmüştür. Yeni burs sistemiyle birlikte; başvuru, öğrencilerin seçimi, kontenjan ve bölümlerle ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir. YTB’den yapılan duyurularda, Türkiye Burslarında öğrencilere 17 farklı alt programda başvuru imkânı sunulmuştur. Önceki yıllarda ortalama burs başvuru sayısı 7-10 bin dolayında gerçekleşirken 2012 yılında 45 bin başvuru yapılmıştır (YTB, 2012).

European Polytechnical University Kosova Prizren’de 2012 yılında bir Hukuk fakültesi şubesi açmıştır. Hukuk fakültesi, Ankara’da 542 TM puanıyla öğrenci kabul ederken; Kosova’daki ilk yılında 180 baraj puanını geçen 200 kişiye öğrenim fırsatı sunmuştu. Mezun olanlar hem AB hem de Ankara Hukuk diplomasına sahip olacağını beyan etmiştir. Yaklaşık 120 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite, izin belgelerini alamadığı için 1 yıl sonra Prizren’den Priştine’ye kampusunu taşımıştır.

Anadolu Üniversitesi, 2012-2013 öğretim yılında Kosovalı öğrencilere Açık Öğretim veya Uzaktan Eğitim sistemini uygulamaya koymuştur. Açık Öğretim programlarındaki bölümlere 120 kadar öğrenci kaydını yapmıştır.

Kaynakça

Brina, Nuri. “Kosova’daki Türk Sınıf Öğretmenlerin Mesleki Sorunları” (T.Ü. Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne 2011.

Kosova Cumhuriyeti Anayasası , Md. 5-47: 2008.

Kosovahaber, “Arnavut ve Kosovalı Uzmanlardan Daha Kaliteli Eğitim Çağrısı” İnternet Gazetesi, http://kosovahaber.net/?page=2,38,14297 , (Erişim tarihi: 13.08.2012).

Kosovahaber a, “Liselere Giriş Sınav Sonuçları Açıklandı”, İnternet Gazetesi, http://kosovahaber.net/?page=2,38,7467 (Erişim tarihi: 09.07.2011).

Kosovaport  b, “Mezunların Sadece Yüzde 42’si Sınavı Geçti”, İnternet Gazetesi http://kosovaport.com/15062011t9222/ , (Erişim tarihi: 15.06.2012).

Kosovahaber c, “Ağustos Döneminde Sınavda Başarı Oranı %61″, İnternet Gazetesi, http://kosovahaber.net/?page=2,38,8444 , (Erişim tarihi: 12.09.2012).

Kosovahaber ç, “Ağustos Dönemi Bitirme Sonuçları Açıklandı, İnternet Gazetesi “http://kosovahaber.net/?page=2,38,2794 , (Erişim tarihi: 12.09.2012):

Kosovahaber d, “Liseler İçin Yapılan Test Sonuçları Açıklandı”, İnternet Gazetesi http://kosovahaber.net/?page=2,38,2036 , (Erişim tarihi: 12.09.2012).

Kosovahaber e,  ”Prişrine Üniversitesi’de Türkoloji Bölümü ve Türklere 74 Kontenjan İnternet Gazetesi, http://kosovahaber.net/?page=2,38,7531 , (Erişim tarihi: 13.07.2012).

Kosovaport, “Türkçe Ders Kitapları Konusunda Önemli Mesafe Alındı”, İnternet Gazetesi, http://kosovaport.com/31052012t23428/ , (Erişim tarihi: 31.05.2012).

Kosovahaber, “İlkokullarda Türkçe 3 Boşnakça 8  Ders Kitabı Eksik” İnternet Gazetesi http://kosovahaber.net/?page=2,38,12952 , (Erişim tarihi: 13.08.2012).

Kosovaport a, “Mezuniyet Sınavı Sonuçları Açıklandı” http://kosovaport.com/2012/ mezuniyet-sinavinin-sonuclari-aciklandi/ , (Erişim tarihi: 03.07.2012).

Kosovaport, “Ankara Hukuk Fakültesi İlk Yurt Dışı Şubesini Prizren’de Açtı”, İnternet Gazetesi, http://kosovaport.com/15112011t14650/ , (Erişim tarihi: 15.11.2011).

Volkan Oran, “Prizren’de 4 Lisede 5 Bölüm” http://kosovahaber.net/?page=2,38,7489 (Erişim tarihi: 11.07.2011)

YTB, turkiyeburslari.org.tr , (Erişim tarihi: 5.02.2012)

Öğr. Gör. Nuri BRINA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>